Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

mollim
6698 deac 420
Reposted fromEkran Ekran viacreepandweirdo creepandweirdo

July 05 2017

mollim
3823 e1b7 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadiedrunk diedrunk
mollim
4448 9be1 420
Reposted frombojabiegne bojabiegne viadiedrunk diedrunk
mollim
1028 6408 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viadiedrunk diedrunk
mollimmollim
6708 7861 420
Reposted frompulperybka pulperybka viakochajmnie kochajmnie
mollim
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromxalchemic xalchemic viakochajmnie kochajmnie

June 29 2017

mollim
mollim

June 28 2017

2602 d775 420
mollim
8092 fe94 420
Hello darkness
Reposted frommysoul mysoul vianiedoopisania niedoopisania
mollim
mollim
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viapompompom pompompom
mollim
6065 8795 420
Reposted fromnebthat nebthat vianiedoopisania niedoopisania
mollim
9038 dcb5 420
a potem się dziwio
Reposted frommysoul mysoul vianiedoopisania niedoopisania
mollim

June 27 2017

mollim

Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje bzdury na skalę masową.

— Regina Brett
Reposted fromnivea nivea viaodyssey odyssey
mollim
3145 0cf9 420
Reposted fromlaters laters viaodyssey odyssey
5488 77e7 420
5488 77e7 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl