Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

mollim
9387 3bc9 420
4895 9638 420
Reposted fromidiod idiod viayouaresonaive youaresonaive
mollim
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
mollim

March 26 2017

mollim
Rokoszujemy się pięknem motyla, ale rzadko uznajemy zmiany, przez które przeszedł, aby je osiągnąć.
— Maya Angelou
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 viabrzask brzask
mollim
3121 f1aa 420
Reposted fromsiostry siostry viamodalna modalna
mollim
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viamodalna modalna
mollim
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viamodalna modalna
mollim
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamodalna modalna
mollim
5179 53cb 420
Reposted fromkaiee kaiee viabrzask brzask
mollim
7477 4323 420
mollim
7682 fb9e 420
Reposted frommosiek mosiek vialaparisienne laparisienne
mollim
9272 9eaf 420
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo vialaparisienne laparisienne

March 25 2017

mollim
3553 4bee 420
Reposted frommisza misza viatoniewszystko toniewszystko
mollim
mollim
Czytobyłakulasynkuczycisercepękło?
— Lao Che
mollim
utoniewszystkozawyjątkiemciebiechłopaku
wypływaszjutromandżurpakuj
— Lao Che
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl